كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : شرايط ثبات و فعاليت پيوسته وب سايت هاي بزرگ و شرکتي :

شرح : ثبات و فعاليت پيوسته وب سايت هاي بزرگ و شرکتي، وابسته به عمليات دقيق نگهداري و پشتيباني مناسب از آنهاست.
وب سايت ها به صورت پيوسته در راستاي تطبيق با نيازهاي تجاري در حال تغييرات مي باشند. اين امر نياز به فرآيند مديريت سيستم به منظور رفع نيازهاي روزمره نگهداري و پشتيباني و نيازهاي اضطراري پشتيباني دارد. نگهداري سيستم وب سايت در وضعيت مناسب در مواردي که تغييرات متناوب بر روي وب سايت و سيستم ها اعمال مي شود وظيفه مهم و سنگيني است.
کارشناسان ما مي توانند وظيفه نگهداري از وب سايت و سيستم هاي شما را برعهده گرفته تا شما وقت و انرژي خود را بر روي استراتژي هاي اصلي سازمان خود معطوف نماييد.
فرآيندهاي نگهداري شامل:

    افزودن مطالب و محتواي جديد، تغييرو يا حذف مطالب پيشين
    بروز رساني يا تغييرات ظاهري وب سايت
    افزودن امکانات جديد به وب سايت