موضوع مقاله :

آیا شاخصهایی برای سنجش میزان نیاز به پروژه های CRM وجود دارد؟

چکیده :

آیا شاخصهایی برای سنجش میزان نیاز به پروژه های CRM وجود دارد؟


شرح : عملاً نه! ولی در عمل یک راه برای ارزیابی میزان نیاز به پروژه های CRM ، شمارش کانالهایی است که یک مشتری از طریق آنها می تواند به سازمان دسترسی داشته باشد. هر چه میزان کانالهای ارتباطی سازمان بیشتر باشد، نیاز به داشتن یک سیستم CRM با تصویری با تمرکز بر یک مشتری خاص بیشتر می شود. بالا