كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : امکانات نرم افزار Rational Rose چيست؟ :

شرح :  Analysis،ANSI C++،Rose J و الگوهاي Visual C++،JavaBeans%u2122 و امکانات کاملي براي مهندسي مستقيم يا معکوس براي اکثر ساختارهاي معمول Java 1.5 بخشي از امکانات اين نرم افزار مي باشد.