كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : باز کردن فايل در PHP :

شرح : تابع ()fopen براي باز کردن فايل ها در php مورد استفاده قرار مي گيرد. پارامتر اول اين تابع شامل نام فايلي است که مي خواهيم باز شود و پارامتر دوم مشخص مي کند که فايل در چه حالتي باز شود.