كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اجزاي پروتکل SSL :

شرح : ?- SSL Rocord Protocol که نوع قالب بندي داده هاي ارسالي را تعيين مي کند. ?- SSL Handshake Protocol که براساس قالب تعيين شده در پروتکل قبلي، مقدمات ارسال داده ها ميان سرويس دهنده ها و سرويس گيرنده هاي مبتني بر SSL را تهيه مي کند.