كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Nagiosچيست؟ :

شرح :  نگيوس يکي از نرم افزارهاي پر طرفدار متن باز در حوزه ي نرم افزار هاي مانيتورينگ سرويس هاي شبکه است . اين نرم افزار نمايي از سرويس ها و هاست ها و هشدارهايي در خصوص  وضعيت سرويس ها (on ، up ...) به کاربران شبکه نشان مي دهد.