موضوع مقاله :

Nagiosچیست؟

چکیده :

Nagiosچیست؟


شرح :  نگیوس یکی از نرم افزارهای پر طرفدار متن باز در حوزه ی نرم افزار های مانیتورینگ سرویس های شبکه است . این نرم افزار نمایی از سرویس ها و هاست ها و هشدارهایی در خصوص  وضعیت سرویس ها (on ، up ...) به کاربران شبکه نشان می دهد.