موضوع مقاله :

الگول 68

چکیده :

الگول 68


شرح : الگول?? یک زبان برنامه‌نویسی دستوری کامپیوتر است که به عنوان جانشین زبان الگول ?? که با هدف بزرگتر کردن محدوده و دقت بیشتر در معنی و نحو برنامه‌ها تصور می‌شد. الگول ?? برگرفته از واژه‌های انگلیسی ALGOrithmic Language 1968 به معنای «زبان الگوریتمی» است.

سهم زبان الگول در علوم کامپیوتر بسیار گسترده است اگرچه برخی از مفاهیم آن تا وقتی که به صورت عمومی به شکل دیگری در خیلی از زبان‌های توسعه یافته? بعد از الگول استفاده شد شناخته نشدند