كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : الگول 68 :

شرح : الگول?? يک زبان برنامه‌نويسي دستوري کامپيوتر است که به عنوان جانشين زبان الگول ?? که با هدف بزرگتر کردن محدوده و دقت بيشتر در معني و نحو برنامه‌ها تصور مي‌شد. الگول ?? برگرفته از واژه‌هاي انگليسي ALGOrithmic Language 1968 به معناي «زبان الگوريتمي» است.

سهم زبان الگول در علوم کامپيوتر بسيار گسترده است اگرچه برخي از مفاهيم آن تا وقتي که به صورت عمومي به شکل ديگري در خيلي از زبان‌هاي توسعه يافته? بعد از الگول استفاده شد شناخته نشدند