كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : جاسوس افزار چيست؟ :

شرح : جاسوس افزار مانند ويروس و کرم نوعي بدافزار است. بدافزار به برنامه‌هايي گفته مي‌شود که توانايي آسيب رساندن به يک سيستم کامپيوتري يا شبکه‌اي از کامپيوترها را دارند. جاسوس افزار برنامه‌اي است که بدون اجازه کاربر روي سيستم کامپيوتري وي نصب شده، کنترل آن را از فرد مي‌گيرد و اطلاعات شخصي وي را براي يک شخص ثالث مي‌فرستد.