كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : WPA چگونه کار ميکند؟ :

شرح : براي رمزنگاري موثر payload، رمزنگاري WPA مراحل زير را انجام مي‌دهد:

  1. کليد موقت رمزنگاري، آدرس انتقال و شمارنده TKIP به عنوان ورودي‌هاي الگوريتم RC4، باعث ايجاد يک جريان کليد مي‌شوند.
  2. (MAC Service Data Unit (MSDU و MIC توسط الگوريتم Michael با يک‌ديگر ترکيب مي‌شوند.
  3. ترکيب حاصله از MSDU و MIC به منظور ايجاد (MAC Protocol Data Unit (MPDU، بخش بخش (فراگمنت) مي‌شوند.
  4. يک مقدار 32 بيتي براي بررسي يک‌پارچگي (ICV) براي MPDU محاسبه مي‌شود.
  5. ترکيب MPDU و ICV به همزاه يک جريان کليد براي رمزنگاري ديتا بکار مي‌رود.
  6. IV به ديتاي رمز شده جهت توليد فريم مک اضافه مي‌شود.