كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : شبکه هاي کامپيوتري :

شرح : ?) شبکه محلي (LAN: Local Area Network) که در يک محل مثل سالن يا يک ساختمان محدود مي گردد.

?) شبکه دانشگاهي (CAN: Campus Area Network) که از به هم پيوستن چند LAN در يک محوطه اداري که داراي چند ساختمان مجزا مي باشد تشکيل مي گردد. بدليل اينکه اولين بار در دانشگاه طراحي واجرا گرديده است نام آن Campus نام گذاري گرديده است.

?) شبکه استاني ( MAN : Metropolitan Area Network) که از به هم پيوستن LAN ها و CAN ها در سطح يک يا چند استان تشکيل مي گردد.

?) شبکه گسترده ( WAN : Wide Area Network) که شامل کليه شبکه هاي قبلي مانند LAN ، CAN ، MAN مي گردد که در سطح کل کره زمين گسترده شده است