موضوع مقاله :

شبکه های کامپیوتری

چکیده :

شبکه های کامپیوتری


شرح : ?) شبکه محلی (LAN: Local Area Network) که در یک محل مثل سالن یا یک ساختمان محدود می گردد.

?) شبکه دانشگاهی (CAN: Campus Area Network) که از به هم پیوستن چند LAN در یک محوطه اداری که دارای چند ساختمان مجزا می باشد تشکیل می گردد. بدلیل اینکه اولین بار در دانشگاه طراحی واجرا گردیده است نام آن Campus نام گذاری گردیده است.

?) شبکه استانی ( MAN : Metropolitan Area Network) که از به هم پیوستن LAN ها و CAN ها در سطح یک یا چند استان تشکیل می گردد.

?) شبکه گسترده ( WAN : Wide Area Network) که شامل کلیه شبکه های قبلی مانند LAN ، CAN ، MAN می گردد که در سطح کل کره زمین گسترده شده است