كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : طراحان نرم افزار :

شرح : طراحان نرم افزار الگوريتم و نمودار گردش کار سيستم (Flow Chart) را طراحي مي نمايند. در اين بخش بايستي ورودي ها و کليه عمليات مورد نظر سيستم و همچنين خروجي هاي سيستم به صورت نمودار طرح گردد.