موضوع مقاله :

طراحان نرم افزار

چکیده :

طراحان نرم افزار


شرح : طراحان نرم افزار الگوریتم و نمودار گردش کار سیستم (Flow Chart) را طراحی می نمایند. در این بخش بایستی ورودی ها و کلیه عملیات مورد نظر سیستم و همچنین خروجی های سیستم به صورت نمودار طرح گردد.