موضوع مقاله :

زبانهای برنامه نویسی چیست؟

چکیده :

زبانهای برنامه نویسی چیست؟


شرح : زبانهای برنامه نویسی : که معمولا افرادی که توانایی پیاده سازی برنامه های کامپیوتری را دارند از آنها استفاده می نمایند مانند زبان C.